ISO & Belgelendirme

HACCP’in Temel İlkeleri

HACCP genel olarak kabul görmüş aşağıdaki 7 temel ilkeden oluşmaktadır:

 1. Tehlike analizinin yapılması
 2. Kritik kontrol noktalarının belirlenmesi
 3. Kritik limitlerin oluşturulması
 4. Kritik kontrol noktalarının izlenmesi için sistemin kurulması
 5. Kontrol altında olmayan noktaların izlenmesi ve varsa düzeltici faaliyetlerin oluşturulması
 6. Sistemin etkili bir şekilde işlemesinin denetlenmesi için kontrol prosedürlerinin oluşturulması
 7. Bu ilkelerin uygulanması için prosedür ve kayıtları kapsayan dokümantasyon sisteminin oluşturulması

Kalite Yönetim Sistemleri

 • ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi
 • ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi
 • OHSAS 18001:2007 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi
 • ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi
 • HACCP – Tehlike Analizleri ve Kritik Kontrol Noktaları Yönetim Sistemi
 • HELAL GIDA SERTİFİKASI
 • ISO TS 16949:2002 Otomotiv Sektörü Kalite Yönetimi
 • ISO/IEC 17025 Laboratuar Akreditasyonu
 • ISO 13485 Tıbbi Cihazlar için Kalite Sistemi
 • ISO 15189 Tıbbi Laboratuarlar Kalite ve Yeterlilik için özel gereksinimler

ISO’NUN TANIMI

ISO; International Organization for Standardization ‘ un kısa yazılışıdır, yani uluslararası standardizasyon örgütünün oluşturduğu bir kalite yönetim standardıdır. ISO 9001 Belgesi ise ilgili kuruluşun ürün veya hizmetlerinin uluslararası kabul görmüş bir yönetim sistemine uygun olarak sevk ve idare edilen bir yönetim anlayışının sonucunda ortaya konduğu ve dolayısı ile kuruluşun ürün ve hizmet kalitesinin sürekliliğinin sağlanabileceğinin bir güvencesini belirler. ISO 9001 ise etkin bir kalite yönetim sistemini tanımlayan bir standarttır. Kuruluş bu standardın şartlarını sağladığında ISO 9001 belgesini alabilir. Belge kuruluşun ürün ve hizmetlerinin uluslararası kabul görmüş bir standarda uygun olarak üretildiğini gösterir. Standart merkezi İsviçre’nin Cenevre kentinde yer alan ve 90’dan fazla ülkenin üye olduğu Uluslararası standardizasyon Örgütü (International Organization For Standardization–ISO) tarafından geliştirilmiştir. Belgelendirme şirketlerini yetkilendirme yetkisi üye ülkelerin akreditasyon kurullarına verilmiştir. Türkiye’deki akreditasyon yetkisi TÜRKAK’a verilmiştir. Farklı ülkelerde veya bölgelerde benzer teknolojiler için geliştirilen farklı standartlar zaman zaman “ticaret için teknik engel” olarak kullanılmaktadır. İşte ISO’ nun günümüzdeki en önemli işlevi ISO 9001 kalite yönetim standartları ve diğer ürün standartları gibi uluslararası kabul görmüş standartlar hazırlayarak ticaretin önündeki bu tip teknik engelleri ortadan kaldırmaktır.

ISO 9001 : 2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

ISO 9001 NEDİR?

Organizasyonların müşteri memnuniyetinin artırılmasına yönelik olarak kalite yönetim sisteminin kurulması ve geliştirilmesi konusunda rehberlik eden ve ISO tarafından yayınlanmış olan bir standartlar bütünüdür. Kalite Yönetim Sistemlerinin kurulması esnasında uygulanması gereken şartların tanımlandığı ve belgelendirme denetimine tabi olan standarttır. Verilen belgenin adıdır. ISO 9001 standardı, her 5 yılda bir ISO tarafından gözden geçirilmekte ve uygulayıcıların görüşleri ve ihtiyaçlar doğrultusunda gerekli revizyonlar yapılarak yeniden yayınlanmaktadır. 2000 rakamı, bu revizyonun 2000 yılında yapılıp, yayınlandığını gösterir versiyon tarihidir (ISO 9001:2000 versiyonu). ISO 2008 yılında en son revizyonunu yapmış ve standardı güncellemiştir.(ISO 9001:2008) Her geçen gün daha da küçülen dünyamızın kaynaklarının sonsuz olmadığı, ürün ve faaliyetlerin çevre etkilerinin yerel ve bölgesel kalmayıp, global olduğu artık tüm dünyada kabul edilmiştir. Bu bilinç çevresel etkilerin yasal uygulamalardan ziyade piyasa kuvvetleri ile kontrol edilmesi ihtiyacını da beraberinde getirmiştir. Artık global pazarda var olabilmek insana verilen değer ve saygıyla ölçülmektedir. Bugünün tüketicisi beklenti ve ihtiyaçlarının en üst düzeyde karşılanmasının yanı sıra, kendisine yaşadığı çevreye ve dünyaya değer verilmesini, saygı gösterilmesini talep etmekte ve piyasada bunu sorgulamaktadır.

NEDEN ISO 9001 ?

• Kurumsal Bir Yapı,

• Süreç Ve Sistem Odaklı Etkin Bir Yönetim.

• Hedefler Ve Verilerle Daha Etkili Yönetim

• Kârın Ve Verimliliğin Artması.

• Müşterinin Güven Duygusunun Artması

• Müşteri Odaklı Bir Çalışma Anlayışının Benimsenmesi

• Kalite Belgesi İle Pazar Avantajı

• Maliyetin Azalması,

• Çalışanların Tatmini,

• Kuruluşta Kalite Anlayışının Ve İmajının Güçlenmesi,

• Tedarikçiler İle İyi İlişkiler, Tarafların Tatmini Ve Gelişmesi,

• Etkili İletişim,

• Firmada Bilgi Akışını Düzenler Ve Sağlıklı Bir Şekilde Uygulanmasını Sağlar,

• Süreçlerin Etkin Kontrolü,

• İadelerin Azalması,

• Hataların Daha Çabuk Fark Edilmesi Ve Önlenmesi,

• Müşteri Şikâyetinin Azalması

ISO 14000:2015 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ

Ürünün hammaddeden başlayarak, üretiminden ve müşterinize ulaştırılmasına kadar geçen tüm süreç de çevresel faktörlerin belirlenmesi, kontrol altına alınması ve çevreye verilen zararın en aza indirilmesi ve mümkün ise ortadan kaldırılması sağlayan bir yönetim sistemidir. Sistemli bir şekilde çevreyi koruduğunuzu, taraflara ancak ISO 14001 Çevre Yönetim Standardı ile gösterebilirsiniz. ISO 14001 standardının şartları günümüzde gönüllülük esasına dayansana yakın bir gelecekte gerek toplumun, gerek müşterilerinizin ve gerekse devletin yaptırımları ile zorunluluğu artacaktır.

NEDEN ISO 14001 ?

• Firma Saygınlığının Ve Pazar Payının Artması;

• Ulusal ve Uluslararası Yasa Ve Mevzuatlara Uyumun Sağlanması;

• Çevreye Karşı Sosyal Sorumluğun Bir Parçası;

• İyi Bir Çevresel Denetim Mekanizması;

• Çevre Bilinci Gelişmiş Ve Motivasyonu Artmış Çalışanlar,

• Doğal Kaynakları Akılcı Kullanması;

• Çevrenin Korunması ve Kirlenmesinin Önlenmesi İçin Kirliliğin Kaynaktan Başlayarak Kontrol Altına Alınması Ve Azaltılması,

• Çevreye Karşı Bilinçli Tüketicinin Kazanılması,

• Acil durumlara (deprem, yangın, sel vb.) Ve kazalara karşı hazırlıklı olmak,

• İzin ve Yetki Belgelerinin Alınmasının Kolaylaştırılması,

• Çevre Etkilerinden Kaynaklanan Maliyetlerin Düşmesi,

• Şirket İmajının Artması

OHSAS 18001:2007 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

OHSAS 18001 Standardı, Çalışanların can güvenliğini ve sağlığını tehdit edebilecek risklerin belirlenmesi, kontrol altına alınması, minimim seviyeye indirilmesi ve mümkün ise ortadan kaldırılması için uygulamada bir rehber özelliği taşır. İşletmelerde karşılaşılan en önemli insan kaynakları sorunlarından biri, çalışanların emniyetli ve sağlıklı bir çalışma ortamına sahip olmamalarıdır. İşletmelerin daha iyi rekabet koşullarına ulaşabilmesi için çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konusunda planlı ve sistemli çalışmalar yürütmeleri gerekmektedir. ISO 9001 ve ISO 14001 gibi standartlar kalite ve çevre yönetimleri üzerine yoğunlaşmış, dolayısıyla işletmelerde İş Sağlığı ve Güvenliğinin sağlanması ve sürekli iyileştirilerek korunabilmesi için ayrı bir standarda gereksinim duyulmuştur. Avrupa Birliği ile entegrasyonda da en önemli konulardan olan İş Sağlığı ve Güvenliği ayrıca Çalışma Kanununda da yaklaşık olarak bu standardın bütün isteklerini içermektedir. Kuruluşlarda karşılaşılan en önemli insan kaynakları sorunlarından biri, çalışanların emniyetli ve sağlıklı bir çalışma ortamına sahip olmamalarıdır. Kuruluşların daha iyi rekabet koşullarına ulaşabilmesi için çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konusunda planlı ve sistemli çalışmalar yürütmeleri gerekmektedir. OHSAS 18001, BSI (British standarts Institute) tarafından yayınlanmış olan “İş Sağlığı ve Güvenliği” standardıdır. OHSAS 18001; ISO 9000 ve ISO 14000 gibi diğer uluslararası standartlardan farklı olarak bazı ulusal standart kuruluşları ve belgelendirme kuruluşlarının birlikte çalışmasıyla gerçekleştirilmiştir ve bir ISO standardı değildir. OHSAS 18001 kuruluşların ürün ve hizmetlerinin güvenliğinden çok çalışanın sağlığına ve işin güvenliğine yönelik bir standarttır .

NEDEN OHSAS 18001 ?

• Kuruluşun İmajını Ve Rekabet Gücünü Arttırır.

• Kaza Olma Riskini Azaltır

• İş Gücü Kaybını Azaltır.

• İSG Risklerinin İzlenmesini Ve Kontrol Altında Tutulmasını Sağlar.

• Acil Durumlara (deprem, yangın, sel vb.) ve Kazalara Karşı Hazırlıklı Olmak,

• İzin ve Yetki Belgelerinin Alınmasının Kolaylaştırır

• Kârın ve Verimliliğin Artmasını, Maliyetlerin Azalmasını Sağlar.

• Çalışanların Motivasyonunu ve Katılımını Arttırır.

ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 22000 Gıda zinciri boyunca mevcut ve potansiyel tehlikelerin analiz edilerek belirlenmesi, kontrol noktalarının ve önlemlerinin belirlenmesi, sistemin uygulanması, izlenmesi, sonuçlarının değerlendirilmesi ve analizini, sistemin iyileştirilmesini iç ve dış şartlardaki değişiklikler doğrultusunda güncellenmesini şart koşar. HACCP standartları genel olarak gıda üreticileri tarafından kullanılmaktadır; ISO 22000 gıda üreticileri yanında hammadde tedarikçileri, hayvan yem üreticileri, gıdaya temas eden ambalaj üreticileri, gıda sektörüne yönelik temizlik kimyasalları üreticileri, gıda nakliyecileri, gıda depoları, gıda makine üreticileri gibi sektörleri içeren malzeme, ekipman, kimyasal tedarikçileri ile depolama ve taşıma hizmeti veren gıda sektörü tedarikçi firmaları tarafından da belgelendirme amaçlı kullanılır. Gıda Zinciri: Gıda maddelerinin üretiminde hammaddeden başlayarak hazırlama, işleme, imalat, ambalajlama, depolama, taşıma, dağıtım ve piyasaya arz aşamalarının tümüne verilen isim.

ISO 22000’i Kimler Uygulayabilir ?

ISO 22000 standardı kapsamında belgelendirme yapılabilecek olan dolaylı ve dolaysız yer alan kuruluşlar şunlardır.

A) Kuruluşlar,

1. Çiftçiler,

2. Hasatçılar,

3. Yem üreticileri,

4. Gıda bileşeni üreticileri,

5. Gıda üreticileri,

6. Gıda satıcıları,

7. Gıda servisleri,

8. Hazır yemek firmaları,

9. Temizlik ve sanitasyon hizmeti veren kuruluşlar,

10. Taşıyıcılar, depolama ve dağıtım kuruluşları vb.

B) Dolaylı olan kuruluşlar

1. Ekipman sağlayan kuruluşlar,

2. Temizlik ve sanitasyon ajanları,

3. Ambalaj malzemeleri

4. Gıda ile temasta bulunan diğer öğeleri üreten kuruluşlar vb.

Neden ISO 22000 ?

• Ürünün Pazarlama Gücünü Artması

• Ürün Güvenliğine Olan Güvenin Artması

• Problemleri Tespit Etmek Ve Çözmek İçin Sistematik Bir Yaklaşımdır.

• Müşteri Memnuniyetini Sağlar.

• Maliyetleri Azaltır, Karlılığı Arttırır.

• Gıda Güvenliğini Sağlamak İçin Etkin Yöntemdir.

• Takım Çalışması, Personelin Bilinçlenmesi Ve Katılımı Sağlar.

• ISO 22000 Belgesi Sayesinde, Gıda Güvenliğine Gösterdiğiniz Özenin Müşterilerinize Kanıtlanması ve Pazar Payının Artırılması

HACCP PLANI: TEHLİKE ANALİZİ VE KRİTİK KONTROL NOKTALARI YÖNETİM SİSTEMİ (HACCP-HAZARD ANALYSIS OF CRITICAL POINTS)

Sağlıklı olmak, bir insanın en temel ihtiyacı ve hakkıdır. Gıda ürünleri ise sağlımızı en kolay etkileyecek etmenlerin başında gelir. Dolayısıyla gıda ürününün güvenliği, ürünü kullanan tüketicinin mutlak bir talebidir ve üretici firmalarda tamamıyla yönetimin sorumluluğudur. O nedenle kalite sistemi terminolojisine göre; gıda güvenliğine mutlak ve değişmez bir kalite parametresi gözü ile bakmak gerekir. Bir yönetici, işletmesinde sürekli olarak, hijyen standartlarına uygun üretim yapılmasını ve üretip sattığı her parti ürünün güvenli olmasını istiyorsa Gıda Güvenliği Kontrol Sistemi’ni kurmalı, sürekliliğini sağlamalı ve desteklemelidir. Ürünün ancak çok küçük bir miktarını analiz edebilme durumu göz önüne alındığında sürekli analiz sisteminin yalnız başına tam bir güvence sağlamadığını bilmek gerekir. O halde tüm proses aşamalarını daha sistematik bir şekilde ele alan ve önleyici nitelikte bir metoda ihtiyaç bulunmaktadır. İşte, Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları (HACCP, Hazard Analysis ana Critical Control Points) kavramı bu ihtiyaca sistematik ve mantıksal bir yaklaşım getiren bir sistemdir. Avrupa birliği ile entegrasyonda da en önemli konulardan olan Gıda Güvenliği ayrıca Tarım Bakanlığı gibi resmi kurumların denetimlerinde ve Gıda Kodeksi isteklerinde de yaklaşık olarak bu standardın bütün isteklerini içerecek şekilde karşımıza çıkmaktadır.

HACCP Standart Serisi

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi – Gıda Zincirindeki kuruluşlar için şartlar ISO TS 22003 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi – Gıda güvenliği yönetim sistemlerinin tetkikini ve belgelendirmesini yapan kuruluşlar için şartlar (2006 ilk çeyrek) ISO TS 22004 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi ISO 22000:2005’in uygulanması ile ilgili kılavuzu (Kasım 2005) ISO 22005, Yem ve gıda zincirinde izlenebilirlik Sistem tasarımı ve hazırlanması için genel ilkeler ve kılavuzu.

HELAL GIDA SERTİFİKASI

Helal Gıda Nedir?

Helal, dinin kurallarına aykırı olmayan, dinî bakımdan yasaklanmamış olan, izin verilmiş anlamına gelen Arapça bir kelimedir.Helal’in karşıtı, din kurallarına aykırı olan, dinî bakımdan yasak olan anlamına gelen Haram ‘dır. Helal gıdalar, İslami kurallara uygun olarak üretilen gıdalardır. Birçok ürün için Helal ya da Haram açıkça bellidir. Ancak bazı ürünlerin helal olup olmadığı konusunda belirsizlik söz konusudur. Bu tür ürünlerin helal ya da haram olarak sınıflandırılabilmesi için daha fazla bilgiye ihtiyaç vardır (Mashbooh).

Helal olduğu açıkça belli olan gıdalar; ekmek, meyve, su gibi. Haram olduğu açıkça belli olan gıdalar; şarap, domuz eti, ölü hayvan eti gibi. Helal ya da haram olduğu açıkça belli olmayan gıdalar. Bunlar, bazı yönleriyle helal, bazı yönleriyle haram olarak değerlendirilebilecek özellikte olabilirler.

Haram olan aşağıdaki türler hariç tüm gıdalar Helal kabul edilmiştir;

Domuz/domuz eti ve bunlardan üretilen ürünler, Uygunsuz kesilen hayvanlar yada kesimden önce ölen hayvanlar, Alah’ın dışında herhangi bir tanrı ismi altında kesilen hayvanlar, Alkol ve serhoş edici maddeler, Etçil hayvanlar, avlanmış kuşlar ve dışarıda kulağı olmayan kara hayvanları, Kan ve kandan yapılmış ürünler, Yukarıdaki ürünlerin herhangi biri ile temas eden ürünler. Orijinlerinin bilinmemesi sebebiyle helal ya da haram olarak sınıflandırılamayan jelatin, gliserin, enzimler, gıda katkı maddeleri, hayvansal yağ ve proteinler vb. gıdalar şüphelidirler (mashbooh).

Helal Belgesi (Sertifikası) Nedir?

Helal belgesi İslami kurallara (Şafi, Mailiki, Hanbeli ve Hanefi mezhepleri uyarınca) uygun olarak hazırlanan ürünlere verilen sertifikadır.Helal belgesi İslam dinine göre yasak olmayan ürünlere verilen uluslararası bir belgedir.

Hizmetlerimiz
Sosyal Medya
İletişim Bilgileri
Telefon
444 6 956 -
E-Mail
info@batupatent.com.tr
Adres
Plevne Mh. Can Sk. No:2/1 (Yeni İzmir Yolu)
Altıeylül / Balıkesir / TÜRKİYE
© 2018 Batu Patent - Tüm Hakları Saklıdır.

Web Tasarım & Kodlama